Marthana Yusa, I. M., Suarya Putra, I. N. A. dan Ayu Anggraini, S. (2022) “MEDIA EDUKASI DIABETES MELITUS BERBASIS MOTION GRAPHIC”, Kartala Visual Studies, 1(2), hlm. 1–8. doi: 10.36080/kvs.v1i2.85.